کیت الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های انسانی

ELISA Kit For Human Cytokines

کیت الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های انسانی
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های موشی تمامی در شرکت کارمانیا پارس ژن موجود می باشند. این کیت ها فقط قادر به شناسایی دقیق سایتوکین های انسانی می باشند و برای شماسایی سایتوکین های دیگر گونه های کاربرد ندارند. استفاده از این کیت ها برای دیگر گونه ها منجر به واکنش متقاطع می شود.ویژگی های کیت های الایزا شرکت کارمانیا پارس ژن :
آنتی بادی مورد استفاده :       از شرکت Research and Development آمریکا
پلیت مورد استفاده : از شرکت JetBio