کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های موشی

ELISA Kit For Mouse Cytokines

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های موشی
5.000.000 تومان

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های موشی   :

کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های موشی تمامی در شرکت کارمانیا پارس ژن موجود می باشند. این کیت ها فقط قادر به شناسایی دقیق سایتوکین های موشی می باشند و برای شماسایی سایتوکین های دیگر گونه های کاربرد ندارند. استفاده از این کیت ها برای دیگر گونه ها منجر به واکنش متقاطع می شود. با این وجود، از این کیت ها می توان برای انواع موش ها از جمله موش های BALBC و دیگر سوش ها استفاده کرد.ویژگی های کیت های الایزا شرکت کارمانیا پارس ژن :
آنتی بادی مورد استفاده :       از شرکت Research and Development آمریکا
پلیت مورد استفاده : از شرکت JetBio