کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های رت

ELISA Kit For RAT Cytokines

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های رت
5.000.000 تومان

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های رت   :

کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

کیت های الایزا برای اندازه گیری سایتوکین های رت تمامی در شرکت کارمانیا پارس ژن موجود می باشند. این کیت ها فقط قادر به شناسایی دقیق سایتوکین های رت می باشند و برای شناسایی سایتوکین های دیگر گونه های کاربرد ندارند. استفاده از این کیت ها برای دیگر گونه ها منجر به واکنش متقاطع می شود. با این وجود، از این کیت ها می توان برای انواع رت ها استفاده کرد.ویژگی های کیت های الایزا شرکت کارمانیا پارس ژن :
آنتی بادی مورد استفاده :       از شرکت Research and Development آمریکا
پلیت مورد استفاده : از شرکت JetBio