کیت های اندازه گیری اکسیدان و آنتی اکسیدان ها

Oxidan and anti-oxidan Kits

کیت های اندازه گیری اکسیدان و آنتی اکسیدان ها
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

کیت های اندازه گیری اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها با مواد اولیه مرغوب از شرکت های معتبر مانند Merck و Sigma آماده و کنترل کیفی می شوند. این کیت ها چندین مرحله کنترل کیفی را پشت سر گذاشته و دارای دقت و حساسیت بسیار بالایی می باشند. میزان نمونه مورد استفاده در این کیت ها بسیار کم می باشد. این کیت ها برای تمامی گونه ها از جمله انسان، موش و رت قابل استفاده می باشند.ویژگی های کیت های اکسیدان و آنتی اکسیدان :
مواد اولیه مورد استفاده :       از شرکت Merck و Sigma
کنترل کیفی : 3 مرحله